Privacyverklaring.  

Inleiding 


Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Yvonne Witte Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 


De AVG schrijft voor dat Yvonne Witte Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 


Yvonne Witte Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 


Verantwoordelijke 


De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Yvonne Witte Fotografie – Jesse Owenshof 56 - 1034WT Amsterdam – www.yvonnewitte.nl / www.yvonnewitte.com ;


info@yvonnewitte.nl 


Persoonsgegevens die worden verwerkt 


Yvonne Witte Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens: 


Algemene persoonsgegevens: 


achternaamvoornaam


adrestelefoonnummer 


e-mailadres 


bankrekeningnummerfactuurnummerBTW-nummer


KvKnummer
Verwerkingsgrond 


Yvonne Witte Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 


a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Yvonne Witte Fotografie met betrokkene heeft gesloten; c. Yvonne Witte Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen d. Eengerechtvaardigdbelangvan Yvonne Witte Fotografie waarondermedewordtverstaanhetonderdeaandachtbrengen 
van de producten en diensten van Yvonne Witte Fotografie aan betrokkene. Verwerkingsdoel 


De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 


uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 


facturatieafleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 


informatie over wijzigen producten en diensten 


marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven 


telefonisch contact, e-mailcontactuitvoering wettelijke verplichtingen
Delen van persoonsgegevens met derden 


Yvonne Witte Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yvonne Witte Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Bewaarduur van persoonsgegevens 


Yvonne Witte Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 


Wettelijkegrondslag: Yvonne Witte Fotografie houdtzichaandewettelijkebewaartermijnen. 


Marketingdoeleinden:5 jaar


Verzendennieuwsbriefen/ofreclame:5 jaar


Telefonischcontact:5 jaar


Informerenoverwijzigingenvandiensten:5 jaar 


De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Yvonne Witte Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Yvonne Witte Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 


Gebruik van cookies op website 


Yvonne Witte Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 


Beveiliging van de door Yvonne Witte Fotografie vastgelegde persoonsgegevens 


Yvonne Witte Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yvonne Witte Fotografie . Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Yvonne Witte Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Yvonne Witte Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te geven. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Yvonne Witte Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. 


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 


U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Yvonne Witte Fotografie via info@yvonnewitte.nl. 


Intrekken toestemming 


U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Yvonne Witte Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 


© Yvonne Witte Fotografie / Dupho, mei 2018 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston